Overzicht van activiteiten Rozenheuvel Fonds 2015,
inclusief overzicht van geselecteerde aanvragen.Jaarlijks terugkerende activiteiten:

Eind mei het vaststellen van de lijst van verenigingen/ stichtingen die een uitnodiging ontvangen voor het aanvragen van een donatie.
Begin juli het uitsturen van de uitnodigingen.
Eind november worden de ontvangen aanvragen in een bestuursvergadering besproken. Hierbij wordt bekeken of de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en uitgangspunten. Vervolgens maakt de donatiecommissie de evaluatie en doet een voorstel aan het bestuur voor het wel of niet honoreren van de aanvragen en de hoogte van de donatie.
Medio januari vindt besluitvorming plaats door het bestuur, honoreren en bedrag van donatie.
Eind januari worden de aanvragende verenigingen/ stichtingen geïnformeerd over het besluit.
De toegekende donaties worden betaald na uitvoering van het project en het ontvangen van de evaluatie van het project en de factuur voor het toegekende bedrag.
Evaluatie en afsluiting van het donatiejaar.


Verslag activiteiten 2015
Beschikbaar bedrag was € 7040. De donatiecommissie heeft 9 aanvragen beoordeeld en geëvalueerd.
Hierna is op 140115 het voorstel van de commissie besproken in het bestuur en zijn de besluiten voor wel of niet honoreren en bedrag van de donatie genomen.
De volgende verenigingen krijgen een donatie voor hun project/ evenement:
- IVN - voor insectenhotel,
- OLT - voor Muziekfestival,
- Harmonie St. Clemens uit Arensgenout - voor Thema-concert,
- Katakomben - voor restauratie crypte,
- Harmonie Kurkapel - concert in OLT met Avantis,
- Schutterij de Edele Nobele Valkenburg - voor Koningsvogelschieten.
De aanvragers zijn met brief van 230115 geïnformeerd over het besluit.
Er was hierna nog een bedrag van € 1220 beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld onder Animal Welfare, Children Welfare en Medical Welfare, conform onze procedures.
Onderzocht wordt of en zo ja waarom verenigingen (bv HaFaBra, Zangverenigingen, etc) van Valkenburg aarzelen om een aanvraag in te dienen.
De donatieronde 2015 is geëvalueerd. De leerpunten zijn verwerkt in de procedures en donatieronde 2014  is afgesloten.
Op 23 juli 2015 zijn de uitnodigingen voor aanvragen donatieronde 2016 uitgestuurd naar culturele verenigingen en stichtingen van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Op 15 november waren 13 aanvragen ontvangen, die op 1 december door het bestuur zijn besproken en vervolgens door de donatiecommissie zijn beoordeeld en geëvalueerd, conform de procedures.