Overzicht van activiteiten Rozenheuvel Fonds 2018
inclusief overzicht van geselecteerde aanvragen.


NB   Het jaar 2018 is een overgangsjaar. Eind 2018 is een extra donatie beschikbaar voor een speciaal project. Vanaf 2019 vinden er jaarlijks 2 donaties plaats, resp. in januari en juli.
Procedures worden hier op aangepast.
Indienen aanvragen:
  - Aanvragen voor projecten die gerealiseerd worden gedurende het gehele kalenderjaar kunnen ingediend worden voor 1 januari.
  - Aanvragen voor projecten die gerealiseerd worden in de 2de helft van het kalenderjaar (juli t/m december) kunnen nog worden ingediend tot 1 juli.

Jaarlijks terugkerende activiteiten:

Om het doel van de Stichting Rozenheuvel Fonds te realiseren worden jaarlijks de volgende activiteiten ontplooid:
(NB  Tijdsplanning en verdere informatie conform Procedure 'Richtlijnen voor Aanvraag Donatie, art 7)
1   Het beleggen van het vermogen van de Stichting (conform Beleggingsprocedure)
2   Het voeren van de correspondentie m.b.t. aanvragen , etc.
3    In augustus het vaststellen van de lijst van verenigingen/ stichtingen die een  uitnodiging ontvangen voor het aanvragen van een donatie.
4    Begin september het uitsturen van de uitnodigingen.
5    Het vaststellen van het beschikbare bedrag voor donaties.
6    Het beoordelen van de ontvangen aanvragen, in resp. januari en juli (vanaf 2019).
7    Het selecteren en vaststellen van de aanvragen die voor donatie in aanmerking komen.
8    Het informeren van de aanvragers omtrent het toekennen resp. afwijzen van de aanvraag.
9    Het beoordelen van de evaluaties van de uitgevoerde projecten en van de facturen voor het toegekende bedrag.
10   Het uitbetalen van de toegezegde donaties.
11   Het evalueren van de donatierondes en het (eventueel) implementeren van de leerpunten.
12   Het afsluiten van de donatierondes.


Beleidsactiviteiten voor het jaar 2018:
1  In januari zijn de ontvangen aanvragen in een bestuursvergadering besproken. Hierbij is bekeken of de aanvragen voldoen aan de doelstellingen en uitgangspunten.
2  Vervolgens heeft de donatiecommissie de evaluatie gemaakt en een voorstel gedaan aan het bestuur voor het wel of niet honoreren van de aanvragen en de hoogte van de donatie.
3  Medio februari heeft besluitvorming plaats gevonden door het bestuur, wel of niet honoreren van de aanvraag en het bedrag van donatie.
4  Eind februari zijn de aanvragende verenigingen/ stichtingen geïnformeerd over het besluit.
5  Het  budget voor donaties in 2018 was € 11.900 uit opbrengsten uit 2017 en € 1.250 vanwege het niet doorgaan van het concert Arensgenhout in 2017, totaal € 13.150.
6  Het totaal van de toegezegde donaties 2018 is € 10.300.
7  Rest budget 2018 is € 2.850. Dit bedrag is beschikbaar voor een donatie voor extra uniek project(en) in 2018.
8  De toegekende donaties worden betaald na uitvoering van het project en het ontvangen van de evaluatie van het project en de factuur voor het toegekende bedrag.
9  Bestuursvergadering in april om de procedures aan te passen v.w.b. de gewijzigde periodes van doneren vanaf 2019 en Het uitsturen van uitnodigingen voor een extra donatie 2de helft 2018.
10 Het afhandelen en afsluiten van de toegekende donaties 2017.
11 Bestuursvergadering in juli tbv , het evalueren van de ontvangen aanvragen en de besluitvorming toekenning extra donatie 2018.
11 Bestuursvergadering in augustus,  om de lijst van uit te nodigen verenigingen/ stichtingen vast te stellen voor donaties in 2019. De lijst wordt als concept opgesteld door de donatiecommissie.
13  Het uitsturen van de (digitale) uitnodiging omstreeks 1 september, met de Richtlijnen voor aanvraag van een donatie, aan verenigingen en stichtingen conform de vastgestelde lijst, voor het aanvragen van een donatie voor een project in 2019.


Aanvragen die voor een donatie in 2018 gehonoreerd zijn/toegekende donaties:

   Vereniging/Stichting    voor     Project/evenement in 2018:  
1  Kunstkring Henri Jonas                Expositie eigen leden in Museum V’burg
2  Stichting OLT V'burg                     Eigen productie van Carmina Burana in OLT
3  Heemkundevereniging                 Jubileumboek over Houthem
4  D’r Moostuin Berg                         Bijdrage aan Duurzame belevingstuin
5  Brassband Houthem                     Dinnerconcert in de Polfermolen
6  Museum Land van Valkenburg  Tentoonstelling van Hans Truijen
7  Walram’s Genootschap                Lustrumviering met speciaal concert in OLT
8  Chorale Zangvereniging               Concert met dansstudio Switch in Polfermolen
9  Orphee Zangvereniging                Jubileumconcerten 50 jr

Gehonoreerde Aanvraag 2de helft 2018:
1  Museum Valkenburg             voor project        "Tijdlijn"