Selectie en toekenning:

De donatie-commissie van het Rozenheuvel Fonds beoordeelt de tijdig ontvangen aanvragen en doet voorstellen aan het bestuur. Criteria hierbij zijn: 

  • het projectmatige karakter van de sociaal-culturele activiteit,
  • de lokale en regionale impact,
  • het vernieuwende en stimulerende karakter van de activiteit;
  • de originaliteit,
  • de algemene bijdrage aan de sociaal-culturele lokale en regionale omgeving en
  • de (realistisch) geraamde kosten.

 

Het bestuur stelt de donaties vast aan de hand van de aanbevelingen van de donatie-commissie, na toetsing aan statutair doel, en financiële draagkracht van het fonds.

De aanvragende vereniging/stichting ontvangt via de mail een  bericht van toekenning (of afwijzing).
De u
itkering van de toegezegde donatie vindt plaats na daadwerkelijke realisatie van totale project/evenement en na ontvangst van de factuur en de evaluatie en wel binnen twee maanden na einde project/evenement.

Nb  Het bestuur van Rozenheuvel Fonds houdt zich het recht voor om aanvragen te honoreren of af te wijzen, zonder hierover rekenschap af te leggen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het toesturen of ontvangen van een aanvraag.

Indien een project/evenement, waar een donatie aan is toegekend, zonder voorafgaand overleg met het bestuur Rozenheuvel Fonds, niet is doorgegaan in het jaar van toekenning, vervalt de toegezegde donatie.

Bij wijzigingen of vertraging in de uitvoering, dient het Rozenheuvel Fonds hierover te worden geïnformeerd. Het Rozenheuvel Fonds houdt zich dan het recht voor de toegezegde donatie aan te passen.